image

Nadszedł czas oceny kolejnego okresu działalności OSP Wężewo. Doskonałą okazją do podsumowania pracy stowarzyszenia było Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP. Zebranie odbyło się w dnia 23 lutego 2013 roku, o godzinie 18 w sali balowej remizy.

Wśród przybyłych gości znaleźli się:

 • Paweł Kołakowski – wójt gminy Krasne,
 • Jarosław Tybuchowski – prezes gminnego zarządu OSP,
 • Hieronim Nowotko – naczelnik gminnego zarządu OSP,
 • Lucyna Cheromińska – sekretarz gminnego zarządu OSP,
 • Włodzimierz Błaszczak – radny z Wężewa i nasz druh,
 • Zbigniew Sidorzak – sołtys Wężewa,

oraz licznie zgromadzeni druhny i druhowie z OSP Wężewo.

image

Zebranie rozpoczął Prezes OSP Wężewo – Robert Grzeszczak, który przywitał gości i wszystkich obecnych, a następnie przedstawił kandydatury na przewodniczącego zebrania i protokolant. Na wymienione stanowiska wybrani zostali odpowiednio, naczelnik – Krzysztof Wyszkowski i skarbnik – Michał Gołota. Przewodniczący zebrania przedstawił porządek obrad, który brzmiał następująco:
1. Podsumowanie minionego roku 2012
2. Podziękowanie sponsorom i dobroczyńcom
3. Podziękowanie i wyróżnienie indywidualne druhów
4. Sprawozdanie finansowe
5. Sprawozdanie z akcji bojowych, zawodów, wyjazdów i imprez okolicznościowych
6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej
7. Plany projekty i cele na przyszły rok 2013
8. Wolne wnioski i pytania
9. Przerwa
10. Wybory uzupełniające na zastępcę naczelnika i sekretarza
11. Zakończenie zebrania

Obrady odbyły się w przyjaznej atmosferze i przebiegły bardzo sprawnie. Zarząd przedstawił całościowy raport z działań straży w minionym roku oraz wskazał dalsze kierunki rozwoju, m.in. z pracami modernizacyjnymi w budynku strażnicy. Przybyli goście pogratulowali druhom i druhnom osiągnięć i życzyli dalszych sukcesów. Władze gminy, nie ustrzegły się trudnym pytań związanych ze statusem straży oraz wsparciem finansowym ze środków publicznych. Mimo że zebranie walne miało charakter sprawozdawczy, konieczne było wybranie dwóch nowych członków zarządu. W głosowaniu tajnym, większością głosów nowym zastępcą naczelnika został druh Bartosz Smosarski, a sekretarzem druhna Ilona Jakubowska. Najmilszym punktem walnego zebrania było podziękowanie sponsorom i darczyńcom:

 • firmie OAK z Krasnego,
 • piekarni Klementynka z Krasnego,
 • wójtowi gminy Krasne,
 • wójtowi gminy Krasnosielc,
 • druhowi Jackowi Czerwińskiemu,
 • mieszkańcom wsi Wężewo.

Uchwałą zarządu OSP Wężewo, za wzorową postawę i wkład w rozwój straży, wyróżnieniem i pamiątkowym dyplomem uhonorowani zostali druhowie:

 • Jacek Borucki
 • Tomasz Kamzelski
 • Jarosław Błaszczak
 • Jakub Budny
 • Piotr Jaszczurowski
 • Bartosz Smosarski
 • Paweł Grzeszczak
 • Paweł Bojarski

image

Dla wszystkich przybyłych przygotowany został obiad oraz słodki poczęstunek.

By druh